نمونه داشبوردهای منتشر شده در سایت

درصورت بازنشدن داشبورد از VPN استفاده کنید.

آمار کرونا در ایران

در این داشبورد آمار کرونا در ایران از روز اول تا ۳ فرودین را مشاهده میکنید

برای مشاهده داشبورد کلیک کنید.